Skip to main content

Tumour Microenvironment

  1. Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are beneficial in patients with lung cancer. We explored the clinical value of [99mTc]Tc-Galacto-RGD2 single-photon emission computed tomography ...

    Authors: Jingjing Fu, Yan Xie, Tong Fu, Fan Qiu, Fei Yu, Wei Qu, Xiaochen Yao, Aiping Zhang, Zhenhua Yang, Guoqiang Shao, Qingle Meng, Xiumin Shi, Yue Huang, Wei Gu and Feng Wang
    Citation: EJNMMI Research 2021 11:59